Prawo do odstąpienia od umowy

Miasto: .................., dnia: .................. r.

Imię i nazwisko: ……………………………..................

Adres: ……………………………..................................

E-mail: …………………………….................................

Telefon: .……………………………...............................

(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)

Nazwa: ....................................................

.................................................................

Adres: .....................................................

 

…………….....….............…............…………………

………………...............…...............…………………

(Dane sprzedawcy)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ................................................................................. r., polegającej na ……………............................................................................................................

……………............................................................................................................ .............................................................................................................................. .

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej wynikającej z odstąpienia od umowy: .................................................... złotych (słownie: ...................................................................................................................), którą należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego: ........................................................................................... .

 

..........................................

Data i podpis

Oświadczenie dla przedsiębiorców:

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego. (TAK/NIE).